Om alle katten zo gezond mogelijk te houden, is een geldige enting voor katten- en niesziekte verplicht voor iedere logeerkat. Tijdens het verblijf moet het entingsboekje in het pension zijn. De entingen moeten minstens 2 weken voor het verblijf zijn gegeven. De bb neusdruppels zijn bij ons niet verplicht. Liever niet zelfs vanwege lang sniffen.

Katers die gecastreerd zijn kunnen komen logeren.

Uw kat dient regelmatig ontvlooid en ontwormd te zijn. Gelieve vlooienbandjes en andere halsbandjes af te laten tijdens het logeren, i.v.m. de veiligheid.  Als de kat onverhoopt toch nog ontwormd of ontvlooid moet worden, worden de kosten hiervan doorberekend aan de eigenaar. De kat zal dan enkele dagen afgezonderd in een kleinere ruimte verblijven, totdat het probleem verholpen is. Wanneer de eigenaresse van het kattenpension met de kat naar de dierenarts moet, worden deze kosten uiteraard doorberekend aan de eigenaar van de kat.
De entingen tegen katten-en niesziekte moeten minstens 2 weken voor het verblijf zijn gegeven. De bb neusdruppel is bij ons niet verplicht. Als voor deze extra enting wel wordt gekozen, moet deze 3 weken voor het verblijf zijn toegediend, omdat onze ervaring is dat katten hier lang reactie op hebben (sniffen).
Ook de boosterenting moet minstens 2 weken voor het verblijf zijn toegediend.

Marjolein’s kattenpension is gerechtigd de toegang tot het kattenpension te weigeren voor de logee, indien de logee niet beschikt over de verplicht gestelde entingen en aanvullende bepalingen.
De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van de logee alle gegevens en bescheiden aan Marjolein’s kattenpension te vermelden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het dierenpension.
De klant is aansprakelijk jegens Marjolein’s kattenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet vermelden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot de logee.

Marjolein’s kattenpension is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door Marjolein’s kattenpension, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Marjolein’s kattenpension.
Ingeval Marjolein’s kattenpension aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de klant lijdt als gevolg van niet nakoming door Marjolein’s kattenpension van haar verplichtingen, blijft de schadevergoeding ten alle tijde beperkt tot de overeengekomen pensionprijs, met daarbij een maximum bedrag van €147,- (zegge: honderdenzevenveertig euro).